NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI

NAGRADNE IGRE
MG MIVELA

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator nagradne igre je Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matična številka: 1306189000, davčna številka: SI54555370 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Mg Mivela.

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre ter postopke in pogoje pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.mgmivela.si. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji ter jih v celoti sprejema.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 15.11.2021 od 00:00 ure do 31.12.2021 do 24:00 ure in se organizira ter izvaja v vseh prodajalnah Mercatorja na področju Republike Slovenije, ne velja pa v franšizah in v spletni trgovini.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.mgmivela.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 1. način: na podlagi vpisane številke računa
 2. način: z odgovorom na nagradno vprašanje

1. način: sodelovanje v nagradni igri z vpisom številke računa

 1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Mg Mivela v eni od prodajaln Mercatorja in obdrži račun do zaključka nagradne igre
 2. korak: izpolni obrazec na spletni strani www.mgmivela.si z vpisom številke računa
 3. korak: strinjanje in sprejemanje vseh pogojev nagradne igre

2.način: sodelovanje v nagradni igri brez nakupa

Udeleženec v času trajanja nagradne igre izpolni obrazec na spletni strani www.mgmivela.si in odgovori na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri z načinom 2 je možen le enkrat.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec, v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri, opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat.

5. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

 • 1 x gorsko kolo
 • 1 x sobno kolo
 • 5 x letna elektronska vinjeta za leto 2022
 • 30 x vez vode Mg Mivela

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo opravljeno 14.1.2022 v prostorih družbe Jamnica mineralna voda d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bomo izžrebali 37 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:

 • če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
 • kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
 • kadar je podan utemeljen sum, da je nagrajenec vpisal nepravilno številko računa, ki dokazuje nakup oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali
 • kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.mgmivela.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na elektronski naslov, s kateri je bil vpisan v obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni www.mgmivela.si.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.mgmivela.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (elektronsko sporočilo) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru prejemniki vseh nagrad razen nagrade »30 x vez vode Mg Mivela«) in sicer na elektronski naslov info@jamnica-minvoda.si ali priporočeno po pošti na naslov Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš s pripisom: Nagradna igra Mg Mivela. Vsak nagrajenec, ki prejme nagrado, pripiše še besedo DA in na podlagi posredovanega soglaša z obdelavo osebnega podatka za namen, opredeljen v 4. odstavku 11. člena teh pravil. Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 45 dni od objave rezultatov žrebanja se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2. V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, in e-mail naslov) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu. Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer zakoniti zastopniki skupaj s soglasjem iz prejšnjega stavka posredujejo tudi privolitev, za obdelavo njihovih osebnih podatkov, navedenih v tem stavku.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 2. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 4. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

11. Kontakt

Organizator:
Jamnica mineralna voda d.o.o.
E-mail: info@jamnica-minvoda.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

12. Omejitev odgovornosti

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.mgmivela.si, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta, strošek SMS sporočila.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre. Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.mgmivela.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.mgmivela.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Limbuš, 9.11.2021
Organizator nagradne igre
Jamnica mineralna voda d.o.o.

Slovenščina